RAMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania RAMA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "RAMA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 18. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

RAMA to:

zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)RAMA to:

ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)RAMA to:

pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)RAMA to:

paczka papierosów (na 4 lit.)RAMA to:

coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)RAMA to:

szablon, wzorzec (na 4 lit.)RAMA to:

pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)RAMA to:

w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)RAMA to:

układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)RAMA to:

otacza obraz (na 4 lit.)RAMA to:

łączy rower z obrazem (na 4 lit.)RAMA to:

roweru lub obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

wokół obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)RAMA to:

w niej obraz lub okno (na 4 lit.)RAMA to:

w niej tkwi obraz (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "RAMA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

RAMA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek RAMA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego RAMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMA zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)
RAMA element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)
RAMA element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)
RAMA ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)
RAMA pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)
RAMA paczka papierosów (na 4 lit.)
RAMA coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)
RAMA szablon, wzorzec (na 4 lit.)
RAMA pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)
RAMA w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)
RAMA układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)
RAMA otacza obraz (na 4 lit.)
RAMA łączy rower z obrazem (na 4 lit.)
RAMA roweru lub obrazu (na 4 lit.)
RAMA wokół obrazu (na 4 lit.)
RAMA okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)
RAMA w niej obraz lub okno (na 4 lit.)
RAMA w niej tkwi obraz (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - RAMA

RAMA
zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.).
RAMA
element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.).
RAMA
element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.).
RAMA
ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.).
RAMA
pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.).
RAMA
paczka papierosów (na 4 lit.).
RAMA
coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.).
RAMA
szablon, wzorzec (na 4 lit.).
RAMA
pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.).
RAMA
w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.).
RAMA
układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.).
RAMA
otacza obraz (na 4 lit.).
RAMA
łączy rower z obrazem (na 4 lit.).
RAMA
roweru lub obrazu (na 4 lit.).
RAMA
wokół obrazu (na 4 lit.).
RAMA
okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.).
RAMA
w niej obraz lub okno (na 4 lit.).
RAMA
w niej tkwi obraz (na 4 lit.).

Oprócz RAMA sprawdź również:

RAMA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x