ROK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ROK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ROK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ROK to:

jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.)ROK to:

grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca: rozróżniamy rok słoneczny, gwiezdny, zwrotnikowy (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu powiązana z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

od maja do maja (na 3 lit.)ROK to:

część wieku (na 3 lit.)ROK to:

cztery kwartały (na 3 lit.)ROK to:

bywa przestępny (na 3 lit.)ROK to:

szkolny, kończy się w czerwcu (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ROK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ROK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ROK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ROK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)
ROK okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.)
ROK grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni (na 3 lit.)
ROK jednostka czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca: rozróżniamy rok słoneczny, gwiezdny, zwrotnikowy (na 3 lit.)
ROK jednostka czasu powiązana z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)
ROK od maja do maja (na 3 lit.)
ROK część wieku (na 3 lit.)
ROK cztery kwartały (na 3 lit.)
ROK bywa przestępny (na 3 lit.)
ROK szkolny, kończy się w czerwcu (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ROK

ROK
jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.).
ROK
okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.).
ROK
grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni (na 3 lit.).
ROK
jednostka czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca: rozróżniamy rok słoneczny, gwiezdny, zwrotnikowy (na 3 lit.).
ROK
jednostka czasu powiązana z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.).
ROK
od maja do maja (na 3 lit.).
ROK
część wieku (na 3 lit.).
ROK
cztery kwartały (na 3 lit.).
ROK
bywa przestępny (na 3 lit.).
ROK
szkolny, kończy się w czerwcu (na 3 lit.).

Oprócz ROK sprawdź również:

ROK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x