STOPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania STOPA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "STOPA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

STOPA to:

końcowa część nogi człowieka (na 5 lit.)STOPA to:

wskaźnik (często jest to wielkość statystyczna, stosunek dwóch wielkości, miernik), który zawiera informację o stopniu, poziomie czegoś mierzalnego (na 5 lit.)STOPA to:

najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej (na 5 lit.)STOPA to:

część np. rajstop, pończoch, śpiochów, którą zakłada się na stopę (na 5 lit.)STOPA to:

jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej (dokładna wartość stopy wyrażona w innych jednostkach miary jak i funkcjonowanie tej jednostki w systemach miar są zróżnicowane geograficznie i w perspektywie historycznej) (na 5 lit.)STOPA to:

w numizmatyce i jubilerstwie: zawartość szlachetnego kruszcu w stopie, z którego jest wykonany produkt (na 5 lit.)STOPA to:

część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.)STOPA to:

w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.)STOPA to:

część instrumentu muzycznego, mechanizm umożliwiający grę na centrali w perkusji i hi-hacie (na 5 lit.)STOPA to:

FOOT; angielska i amerykańska jednostka długości; używana w Polsce miała 0,2÷1,45 m (na 5 lit.)STOPA to:

malarz angielski (1860-1942) reprezentant impresjonizmu (na 5 lit.)STOPA to:

łeb korbowy korbowodu (na 5 lit.)STOPA to:

(zęba) część zęba koła zębatego zawarta między powierzchnią podziałową i powierzchnią podstaw (na 5 lit.)STOPA to:

w skarpecie (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "STOPA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

STOPA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek STOPA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego STOPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPA końcowa część nogi człowieka (na 5 lit.)
STOPA wskaźnik (często jest to wielkość statystyczna, stosunek dwóch wielkości, miernik), który zawiera informację o stopniu, poziomie czegoś mierzalnego (na 5 lit.)
STOPA najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej (na 5 lit.)
STOPA część np. rajstop, pończoch, śpiochów, którą zakłada się na stopę (na 5 lit.)
STOPA jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej (dokładna wartość stopy wyrażona w innych jednostkach miary jak i funkcjonowanie tej jednostki w systemach miar są zróżnicowane geograficznie i w perspektywie historycznej) (na 5 lit.)
STOPA w numizmatyce i jubilerstwie: zawartość szlachetnego kruszcu w stopie, z którego jest wykonany produkt (na 5 lit.)
STOPA część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.)
STOPA w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.)
STOPA część instrumentu muzycznego, mechanizm umożliwiający grę na centrali w perkusji i hi-hacie (na 5 lit.)
STOPA FOOT; angielska i amerykańska jednostka długości; używana w Polsce miała 0,2÷1,45 m (na 5 lit.)
STOPA malarz angielski (1860-1942) reprezentant impresjonizmu (na 5 lit.)
STOPA łeb korbowy korbowodu (na 5 lit.)
STOPA (zęba) część zęba koła zębatego zawarta między powierzchnią podziałową i powierzchnią podstaw (na 5 lit.)
STOPA w skarpecie (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - STOPA

STOPA
końcowa część nogi człowieka (na 5 lit.).
STOPA
wskaźnik (często jest to wielkość statystyczna, stosunek dwóch wielkości, miernik), który zawiera informację o stopniu, poziomie czegoś mierzalnego (na 5 lit.).
STOPA
najmniejsza jednostka miary wierszowej wywodząca się z antycznej wersyfikacji iloczasowej (na 5 lit.).
STOPA
część np. rajstop, pończoch, śpiochów, którą zakłada się na stopę (na 5 lit.).
STOPA
jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej (dokładna wartość stopy wyrażona w innych jednostkach miary jak i funkcjonowanie tej jednostki w systemach miar są zróżnicowane geograficznie i w perspektywie historycznej) (na 5 lit.).
STOPA
w numizmatyce i jubilerstwie: zawartość szlachetnego kruszcu w stopie, z którego jest wykonany produkt (na 5 lit.).
STOPA
część urządzenia, zazwyczaj jego podstawa (na 5 lit.).
STOPA
w entomologii: końcowa część odnóży niektórych owadów (na 5 lit.).
STOPA
część instrumentu muzycznego, mechanizm umożliwiający grę na centrali w perkusji i hi-hacie (na 5 lit.).
STOPA
FOOT; angielska i amerykańska jednostka długości; używana w Polsce miała 0,2÷1,45 m (na 5 lit.).
STOPA
malarz angielski (1860-1942) reprezentant impresjonizmu (na 5 lit.).
STOPA
łeb korbowy korbowodu (na 5 lit.).
STOPA
(zęba) część zęba koła zębatego zawarta między powierzchnią podziałową i powierzchnią podstaw (na 5 lit.).
STOPA
w skarpecie (na 5 lit.).

Oprócz STOPA sprawdź również:

STOPA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x