SZTUKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania SZTUKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "SZTUKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

SZTUKA to:

umiejętność wykonywania biegle czegoś, co wymaga talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji (na 6 lit.)SZTUKA to:

określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość, rodzaj porcji (na 6 lit.)SZTUKA to:

dziedzina ludzkiej działalności artystycznej (na 6 lit.)SZTUKA to:

pojedynczy przedmiot, pojedyncza roślina, pojedyncze zwierzę jakiegoś gatunku; egzemplarz (na 6 lit.)SZTUKA to:

utwór dramatyczny przeznaczony do wystawiania na scenie (na 6 lit.)SZTUKA to:

czynność, czyn, działanie będące wyrazem czyjejś zręczności, umiejętności, sprytu, siły, w tym fortel podstęp (na 6 lit.)SZTUKA to:

oddzielona część czegoś, kawałek (na 6 lit.)SZTUKA to:

atrakcyjna dziewczyna (na 6 lit.)SZTUKA to:

osoba o określonych cechach, osobnik, indywiduum (na 6 lit.)SZTUKA to:

przedstawienie teatralne, spektakl (na 6 lit.)SZTUKA to:

przedmiot szkolny, na którym uczy się o kulturze (na 6 lit.)SZTUKA to:

twórczość artystyczna, dzieła m. in. z malarstwa, rzeźby, architektury (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "SZTUKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

SZTUKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek SZTUKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego SZTUKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTUKA umiejętność wykonywania biegle czegoś, co wymaga talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji (na 6 lit.)
SZTUKA określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość, rodzaj porcji (na 6 lit.)
SZTUKA dziedzina ludzkiej działalności artystycznej (na 6 lit.)
SZTUKA pojedynczy przedmiot, pojedyncza roślina, pojedyncze zwierzę jakiegoś gatunku; egzemplarz (na 6 lit.)
SZTUKA utwór dramatyczny przeznaczony do wystawiania na scenie (na 6 lit.)
SZTUKA czynność, czyn, działanie będące wyrazem czyjejś zręczności, umiejętności, sprytu, siły, w tym fortel podstęp (na 6 lit.)
SZTUKA oddzielona część czegoś, kawałek (na 6 lit.)
SZTUKA atrakcyjna dziewczyna (na 6 lit.)
SZTUKA osoba o określonych cechach, osobnik, indywiduum (na 6 lit.)
SZTUKA przedstawienie teatralne, spektakl (na 6 lit.)
SZTUKA przedmiot szkolny, na którym uczy się o kulturze (na 6 lit.)
SZTUKA twórczość artystyczna, dzieła m. in. z malarstwa, rzeźby, architektury (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - SZTUKA

SZTUKA
umiejętność wykonywania biegle czegoś, co wymaga talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji (na 6 lit.).
SZTUKA
określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość, rodzaj porcji (na 6 lit.).
SZTUKA
dziedzina ludzkiej działalności artystycznej (na 6 lit.).
SZTUKA
pojedynczy przedmiot, pojedyncza roślina, pojedyncze zwierzę jakiegoś gatunku; egzemplarz (na 6 lit.).
SZTUKA
utwór dramatyczny przeznaczony do wystawiania na scenie (na 6 lit.).
SZTUKA
czynność, czyn, działanie będące wyrazem czyjejś zręczności, umiejętności, sprytu, siły, w tym fortel podstęp (na 6 lit.).
SZTUKA
oddzielona część czegoś, kawałek (na 6 lit.).
SZTUKA
atrakcyjna dziewczyna (na 6 lit.).
SZTUKA
osoba o określonych cechach, osobnik, indywiduum (na 6 lit.).
SZTUKA
przedstawienie teatralne, spektakl (na 6 lit.).
SZTUKA
przedmiot szkolny, na którym uczy się o kulturze (na 6 lit.).
SZTUKA
twórczość artystyczna, dzieła m. in. z malarstwa, rzeźby, architektury (na 6 lit.).

Oprócz SZTUKA sprawdź również:

SZTUKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x