TARCZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TARCZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TARCZA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 18. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TARCZA to:

rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)TARCZA to:

ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)TARCZA to:

element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)TARCZA to:

rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)TARCZA to:

płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)TARCZA to:

okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)TARCZA to:

ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)TARCZA to:

część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)TARCZA to:

tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)TARCZA to:

broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)TARCZA to:

stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)TARCZA to:

każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub zegara (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TARCZA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TARCZA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TARCZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TARCZA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TARCZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZA rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)
TARCZA ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)
TARCZA element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)
TARCZA rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)
TARCZA płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)
TARCZA okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)
TARCZA ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)
TARCZA płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)
TARCZA część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)
TARCZA tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)
TARCZA gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)
TARCZA gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)
TARCZA broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)
TARCZA stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)
TARCZA płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)
TARCZA każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)
TARCZA słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)
TARCZA słoneczna lub zegara (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TARCZA

TARCZA
rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.).
TARCZA
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.).
TARCZA
element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.).
TARCZA
rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.).
TARCZA
płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.).
TARCZA
okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.).
TARCZA
ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.).
TARCZA
płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.).
TARCZA
część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.).
TARCZA
tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.).
TARCZA
gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.).
TARCZA
gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.).
TARCZA
broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.).
TARCZA
stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.).
TARCZA
płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.).
TARCZA
każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.).
TARCZA
słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.).
TARCZA
słoneczna lub zegara (na 6 lit.).

Oprócz TARCZA sprawdź również:

TARCZA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x