TON - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TON

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TON" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 19. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TON to:

odcień, zabarwienie kolorystyczne (na 3 lit.)TON to:

brzmienie, barwa dźwięku (na 3 lit.)TON to:

w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.)TON to:

najstarszy okres neoproterozoiku (na 3 lit.)TON to:

dźwięk mający określoną wysokość (na 3 lit.)TON to:

zabarwienie emocjonalne, stylistyczne (na 3 lit.)TON to:

biała glinka kredowa używana do produkcji wodnych farb klejowych (na 3 lit.)TON to:

w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali (na 3 lit.)TON to:

w muzyce i fizyce: dźwięk wywołany przez fale akustyczne o tej samej częstotliwości (na 3 lit.)TON to:

inna nazwa tuńczyka pospolitego (na 3 lit.)TON to:

zasady, które obowiązują w jakiejś dziedzinie, przede wszystkim w sposobie zachowania (na 3 lit.)TON to:

biała glina stosowana do bielenia sufitów (na 3 lit.)TON to:

miara odległości między dźwiękami skali, dźwięk o określonej wysokości (na 3 lit.)TON to:

potocznie; melodia, dźwięk jakiegoś instrumentu (na 3 lit.)TON to:

stopień nasycenia barwy (na 3 lit.)TON to:

barwa głosu (na 3 lit.)TON to:

jakość brzmienia gitary (na 3 lit.)TON to:

żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.)TON to:

odmiana koloru; odcień (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TON". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TON nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TON się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TON - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TON
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TON odcień, zabarwienie kolorystyczne (na 3 lit.)
TON brzmienie, barwa dźwięku (na 3 lit.)
TON w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.)
TON najstarszy okres neoproterozoiku (na 3 lit.)
TON dźwięk mający określoną wysokość (na 3 lit.)
TON zabarwienie emocjonalne, stylistyczne (na 3 lit.)
TON biała glinka kredowa używana do produkcji wodnych farb klejowych (na 3 lit.)
TON w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali (na 3 lit.)
TON w muzyce i fizyce: dźwięk wywołany przez fale akustyczne o tej samej częstotliwości (na 3 lit.)
TON inna nazwa tuńczyka pospolitego (na 3 lit.)
TON zasady, które obowiązują w jakiejś dziedzinie, przede wszystkim w sposobie zachowania (na 3 lit.)
TON biała glina stosowana do bielenia sufitów (na 3 lit.)
TON miara odległości między dźwiękami skali, dźwięk o określonej wysokości (na 3 lit.)
TON potocznie; melodia, dźwięk jakiegoś instrumentu (na 3 lit.)
TON stopień nasycenia barwy (na 3 lit.)
TON barwa głosu (na 3 lit.)
TON jakość brzmienia gitary (na 3 lit.)
TON żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.)
TON odmiana koloru; odcień (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TON

TON
odcień, zabarwienie kolorystyczne (na 3 lit.).
TON
brzmienie, barwa dźwięku (na 3 lit.).
TON
w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.).
TON
najstarszy okres neoproterozoiku (na 3 lit.).
TON
dźwięk mający określoną wysokość (na 3 lit.).
TON
zabarwienie emocjonalne, stylistyczne (na 3 lit.).
TON
biała glinka kredowa używana do produkcji wodnych farb klejowych (na 3 lit.).
TON
w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali (na 3 lit.).
TON
w muzyce i fizyce: dźwięk wywołany przez fale akustyczne o tej samej częstotliwości (na 3 lit.).
TON
inna nazwa tuńczyka pospolitego (na 3 lit.).
TON
zasady, które obowiązują w jakiejś dziedzinie, przede wszystkim w sposobie zachowania (na 3 lit.).
TON
biała glina stosowana do bielenia sufitów (na 3 lit.).
TON
miara odległości między dźwiękami skali, dźwięk o określonej wysokości (na 3 lit.).
TON
potocznie; melodia, dźwięk jakiegoś instrumentu (na 3 lit.).
TON
stopień nasycenia barwy (na 3 lit.).
TON
barwa głosu (na 3 lit.).
TON
jakość brzmienia gitary (na 3 lit.).
TON
żartobliwy lub mentorski (na 3 lit.).
TON
odmiana koloru; odcień (na 3 lit.).

Oprócz TON sprawdź również:

Komentarze - TON - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x