TOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TOR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TOR to:

krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.)TOR to:

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)TOR to:

Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.)TOR to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)TOR to:

wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.)TOR to:

wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.)TOR to:

naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)TOR to:

droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)TOR to:

droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.)TOR to:

(kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.)TOR to:

tramwajowy (na 3 lit.)TOR to:

trasa bobslejowa (na 3 lit.)TOR to:

droga dla pociągu (na 3 lit.)TOR to:

kolejowy (na 3 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TOR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TOR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TOR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOR krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.)
TOR dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)
TOR Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.)
TOR pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)
TOR wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.)
TOR wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.)
TOR naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)
TOR droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)
TOR droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.)
TOR (kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.)
TOR tramwajowy (na 3 lit.)
TOR trasa bobslejowa (na 3 lit.)
TOR droga dla pociągu (na 3 lit.)
TOR kolejowy (na 3 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TOR

TOR
krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.).
TOR
dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.).
TOR
Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.).
TOR
pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.).
TOR
wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.).
TOR
wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.).
TOR
naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.).
TOR
droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.).
TOR
droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.).
TOR
(kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.).
TOR
tramwajowy (na 3 lit.).
TOR
trasa bobslejowa (na 3 lit.).
TOR
droga dla pociągu (na 3 lit.).
TOR
kolejowy (na 3 lit.).

Oprócz TOR sprawdź również:

TOR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x