TRANSLACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TRANSLACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TRANSLACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TRANSLACJA to:

proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA (na 10 lit.)TRANSLACJA to:

przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania (na 10 lit.)TRANSLACJA to:

procedura kościelna poprzedzająca kanonizację, polegająca na przeniesieniu relikwii z grobu do ołtarza (na 10 lit.)TRANSLACJA to:

tłumaczenie programu napisanego w określonym języku programowania na inny język (na 10 lit.)TRANSLACJA to:

w fizjoterapii manualnej: diagnoza terapeutyczna, polegająca na wykonywanym przez terapeutę liniowym ruchu rąk równolegle lub prostopadle do płaszczyzny stawu w celu rozpoznania jego stanu i ewentualnych blokad (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TRANSLACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TRANSLACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSLACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TRANSLACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TRANSLACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSLACJA proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA (na 10 lit.)
TRANSLACJA przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania (na 10 lit.)
TRANSLACJA procedura kościelna poprzedzająca kanonizację, polegająca na przeniesieniu relikwii z grobu do ołtarza (na 10 lit.)
TRANSLACJA tłumaczenie programu napisanego w określonym języku programowania na inny język (na 10 lit.)
TRANSLACJA w fizjoterapii manualnej: diagnoza terapeutyczna, polegająca na wykonywanym przez terapeutę liniowym ruchu rąk równolegle lub prostopadle do płaszczyzny stawu w celu rozpoznania jego stanu i ewentualnych blokad (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TRANSLACJA

TRANSLACJA
proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA (na 10 lit.).
TRANSLACJA
przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania (na 10 lit.).
TRANSLACJA
procedura kościelna poprzedzająca kanonizację, polegająca na przeniesieniu relikwii z grobu do ołtarza (na 10 lit.).
TRANSLACJA
tłumaczenie programu napisanego w określonym języku programowania na inny język (na 10 lit.).
TRANSLACJA
w fizjoterapii manualnej: diagnoza terapeutyczna, polegająca na wykonywanym przez terapeutę liniowym ruchu rąk równolegle lub prostopadle do płaszczyzny stawu w celu rozpoznania jego stanu i ewentualnych blokad (na 10 lit.).

Oprócz TRANSLACJA sprawdź również:

TRANSLACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x