TRAWERS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TRAWERS

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TRAWERS" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TRAWERS to:

poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących (na 7 lit.)TRAWERS to:

w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej dziób z rufą) jednostki pływającej liczony w poziomie od miejsca obserwatora (lub od innego umownego miejsca na jednostce) (na 7 lit.)TRAWERS to:

urządzenie w postaci odpowiednio usytuowanej grobli, którego zadaniem jest ochrona nabrzeża przed wylewem wody (na 7 lit.)TRAWERS to:

to, co łączy równoległe elementy maszyny (na 7 lit.)TRAWERS to:

naturalny lub usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych (na 7 lit.)TRAWERS to:

ćwiczenie ujeżdżeniowe w jeździectwie - jest to ruch boczny, w którym głowa konia jest zwrócona w kierunku ruchu, łopatki przesuwają się po torze równoległym do ściany, zad skierowany jest do wewnątrz, a kończyny zewnętrzne krzyżują sięponad wewnętrznymi (na 7 lit.)TRAWERS to:

fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.)TRAWERS to:

w miarę łatwe odbicie od drogi wspinaczkowej, które umożliwia szybką ewakuację ze ściany w sytuacji np. załamania się pogody (na 7 lit.)TRAWERS to:

wejście na szczyt, przełęcz czy inny obiekt wspinaczkowy jedną drogą, a zejście inną (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do osi statku i jego kursu (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TRAWERS". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TRAWERS nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRAWERS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TRAWERS - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TRAWERS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAWERS poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących (na 7 lit.)
TRAWERS w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)
TRAWERS kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej dziób z rufą) jednostki pływającej liczony w poziomie od miejsca obserwatora (lub od innego umownego miejsca na jednostce) (na 7 lit.)
TRAWERS urządzenie w postaci odpowiednio usytuowanej grobli, którego zadaniem jest ochrona nabrzeża przed wylewem wody (na 7 lit.)
TRAWERS to, co łączy równoległe elementy maszyny (na 7 lit.)
TRAWERS naturalny lub usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych (na 7 lit.)
TRAWERS ćwiczenie ujeżdżeniowe w jeździectwie - jest to ruch boczny, w którym głowa konia jest zwrócona w kierunku ruchu, łopatki przesuwają się po torze równoległym do ściany, zad skierowany jest do wewnątrz, a kończyny zewnętrzne krzyżują sięponad wewnętrznymi (na 7 lit.)
TRAWERS fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.)
TRAWERS w miarę łatwe odbicie od drogi wspinaczkowej, które umożliwia szybką ewakuację ze ściany w sytuacji np. załamania się pogody (na 7 lit.)
TRAWERS wejście na szczyt, przełęcz czy inny obiekt wspinaczkowy jedną drogą, a zejście inną (na 7 lit.)
TRAWERS kierunek prostopadły do osi statku i jego kursu (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TRAWERS

TRAWERS
poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących (na 7 lit.).
TRAWERS
w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.).
TRAWERS
kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej dziób z rufą) jednostki pływającej liczony w poziomie od miejsca obserwatora (lub od innego umownego miejsca na jednostce) (na 7 lit.).
TRAWERS
urządzenie w postaci odpowiednio usytuowanej grobli, którego zadaniem jest ochrona nabrzeża przed wylewem wody (na 7 lit.).
TRAWERS
to, co łączy równoległe elementy maszyny (na 7 lit.).
TRAWERS
naturalny lub usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych (na 7 lit.).
TRAWERS
ćwiczenie ujeżdżeniowe w jeździectwie - jest to ruch boczny, w którym głowa konia jest zwrócona w kierunku ruchu, łopatki przesuwają się po torze równoległym do ściany, zad skierowany jest do wewnątrz, a kończyny zewnętrzne krzyżują sięponad wewnętrznymi (na 7 lit.).
TRAWERS
fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.).
TRAWERS
w miarę łatwe odbicie od drogi wspinaczkowej, które umożliwia szybką ewakuację ze ściany w sytuacji np. załamania się pogody (na 7 lit.).
TRAWERS
wejście na szczyt, przełęcz czy inny obiekt wspinaczkowy jedną drogą, a zejście inną (na 7 lit.).
TRAWERS
kierunek prostopadły do osi statku i jego kursu (na 7 lit.).

Oprócz TRAWERS sprawdź również:

TRAWERS - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x