TREP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TREP

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TREP" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TREP to:

drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty (na 4 lit.)TREP to:

stary, sfatygowany but, a także: duży, ciężki i solidny but (np. wojskowy, albo górski) (na 4 lit.)TREP to:

tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.)TREP to:

zawodowy żołnierz, często oceniany stereotypowo jako osoba o wojskowych (oszczędnych, szorstkich, ale i rubasznych, prostackich) manierach i konserwatywnych poglądach, posądzana o tępotę, upartość i ciężki charakter (na 4 lit.)TREP to:

deska z przybitymi listwami ułatwiająca przechodzenie po pochyłych wyrobiskach górniczych (na 4 lit.)TREP to:

drewniak na nodze (na 4 lit.)TREP to:

but wykonany z łyka (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TREP". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TREP nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TREP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TREP - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TREP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TREP drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty (na 4 lit.)
TREP stary, sfatygowany but, a także: duży, ciężki i solidny but (np. wojskowy, albo górski) (na 4 lit.)
TREP tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.)
TREP zawodowy żołnierz, często oceniany stereotypowo jako osoba o wojskowych (oszczędnych, szorstkich, ale i rubasznych, prostackich) manierach i konserwatywnych poglądach, posądzana o tępotę, upartość i ciężki charakter (na 4 lit.)
TREP deska z przybitymi listwami ułatwiająca przechodzenie po pochyłych wyrobiskach górniczych (na 4 lit.)
TREP drewniak na nodze (na 4 lit.)
TREP but wykonany z łyka (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TREP

TREP
drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty (na 4 lit.).
TREP
stary, sfatygowany but, a także: duży, ciężki i solidny but (np. wojskowy, albo górski) (na 4 lit.).
TREP
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.).
TREP
zawodowy żołnierz, często oceniany stereotypowo jako osoba o wojskowych (oszczędnych, szorstkich, ale i rubasznych, prostackich) manierach i konserwatywnych poglądach, posądzana o tępotę, upartość i ciężki charakter (na 4 lit.).
TREP
deska z przybitymi listwami ułatwiająca przechodzenie po pochyłych wyrobiskach górniczych (na 4 lit.).
TREP
drewniak na nodze (na 4 lit.).
TREP
but wykonany z łyka (na 4 lit.).

Oprócz TREP sprawdź również:

Komentarze - TREP - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast