ZAPRAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ZAPRAWA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ZAPRAWA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ZAPRAWA to:

używana w budownictwie mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem, która z czasem się wiąże, czyli przechodzi ze stanu płynnego, plastycznego w stały (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

trening kondycyjny (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

ogólna nazwa substancji (raczej ciekłej mieszaniny) używanej w kulinariach, która ma służyć doprawianiu lub zmienianiu właściwości przyrządzanej potrawy lub przetworu (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

substancja silnie wiążąca z podłożem, mająca zastosowanie w rzemiośle (także artystycznym - zwłaszcza w malarstwie), która po zaschnięciu tworzy podkład do tynkowania, malowania, politurowania itp (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

przygotowanie, doświadczenie na jakimś polu (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

słoik z przetworami, które przygotowuje się z owoców i warzyw na zimę (zazwyczaj nazwę tę stosuje się do przetworów robionych w domu lub tych, które tradycyjnie pochodzą/pochodziły z produkcji hobbystycznej) (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

mieszanina piasku, spoiwa i wody do spajania elementów muru, tynku (na 7 lit.)ZAPRAWA to:

dekoracja plastyczna wnętrza obejmująca m. in. malowidła ścienne, płaskorzeźby itp (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ZAPRAWA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ZAPRAWA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAPRAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ZAPRAWA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ZAPRAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAPRAWA używana w budownictwie mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem, która z czasem się wiąże, czyli przechodzi ze stanu płynnego, plastycznego w stały (na 7 lit.)
ZAPRAWA trening kondycyjny (na 7 lit.)
ZAPRAWA ogólna nazwa substancji (raczej ciekłej mieszaniny) używanej w kulinariach, która ma służyć doprawianiu lub zmienianiu właściwości przyrządzanej potrawy lub przetworu (na 7 lit.)
ZAPRAWA substancja silnie wiążąca z podłożem, mająca zastosowanie w rzemiośle (także artystycznym - zwłaszcza w malarstwie), która po zaschnięciu tworzy podkład do tynkowania, malowania, politurowania itp (na 7 lit.)
ZAPRAWA przygotowanie, doświadczenie na jakimś polu (na 7 lit.)
ZAPRAWA słoik z przetworami, które przygotowuje się z owoców i warzyw na zimę (zazwyczaj nazwę tę stosuje się do przetworów robionych w domu lub tych, które tradycyjnie pochodzą/pochodziły z produkcji hobbystycznej) (na 7 lit.)
ZAPRAWA mieszanina piasku, spoiwa i wody do spajania elementów muru, tynku (na 7 lit.)
ZAPRAWA dekoracja plastyczna wnętrza obejmująca m. in. malowidła ścienne, płaskorzeźby itp (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ZAPRAWA

ZAPRAWA
używana w budownictwie mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem, która z czasem się wiąże, czyli przechodzi ze stanu płynnego, plastycznego w stały (na 7 lit.).
ZAPRAWA
trening kondycyjny (na 7 lit.).
ZAPRAWA
ogólna nazwa substancji (raczej ciekłej mieszaniny) używanej w kulinariach, która ma służyć doprawianiu lub zmienianiu właściwości przyrządzanej potrawy lub przetworu (na 7 lit.).
ZAPRAWA
substancja silnie wiążąca z podłożem, mająca zastosowanie w rzemiośle (także artystycznym - zwłaszcza w malarstwie), która po zaschnięciu tworzy podkład do tynkowania, malowania, politurowania itp (na 7 lit.).
ZAPRAWA
przygotowanie, doświadczenie na jakimś polu (na 7 lit.).
ZAPRAWA
słoik z przetworami, które przygotowuje się z owoców i warzyw na zimę (zazwyczaj nazwę tę stosuje się do przetworów robionych w domu lub tych, które tradycyjnie pochodzą/pochodziły z produkcji hobbystycznej) (na 7 lit.).
ZAPRAWA
mieszanina piasku, spoiwa i wody do spajania elementów muru, tynku (na 7 lit.).
ZAPRAWA
dekoracja plastyczna wnętrza obejmująca m. in. malowidła ścienne, płaskorzeźby itp (na 7 lit.).

Oprócz ZAPRAWA sprawdź również:

Komentarze - ZAPRAWA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x