ZATOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ZATOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ZATOR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 6. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ZATOR to:

korek na drodze; brak możliwości przejazdu (na 5 lit.)ZATOR to:

nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś (na 5 lit.)ZATOR to:

nagromadzenie czegoś w jednym miejscu, co przeszkadza w przepływie (np. wody), przejściu lub ruchu czegoś (na 5 lit.)ZATOR to:

nagłe zamknięcie światła naczynia tętniczego przez czop zatorowy (łac. embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (np. po złamaniach kości), fragmentami tkanki nowotworowej, wodami płodowymi, bakteriami, pasożytami lub banieczkami gazu (zwykle azotu w przebiegu choroby kesonowej) (na 5 lit.)ZATOR to:

miasto w południowej Polsce (na 5 lit.)ZATOR to:

uliczny korek (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ZATOR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ZATOR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZATOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ZATOR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ZATOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZATOR korek na drodze; brak możliwości przejazdu (na 5 lit.)
ZATOR nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś (na 5 lit.)
ZATOR nagromadzenie czegoś w jednym miejscu, co przeszkadza w przepływie (np. wody), przejściu lub ruchu czegoś (na 5 lit.)
ZATOR nagłe zamknięcie światła naczynia tętniczego przez czop zatorowy (łac. embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (np. po złamaniach kości), fragmentami tkanki nowotworowej, wodami płodowymi, bakteriami, pasożytami lub banieczkami gazu (zwykle azotu w przebiegu choroby kesonowej) (na 5 lit.)
ZATOR miasto w południowej Polsce (na 5 lit.)
ZATOR uliczny korek (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ZATOR

ZATOR
korek na drodze; brak możliwości przejazdu (na 5 lit.).
ZATOR
nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś (na 5 lit.).
ZATOR
nagromadzenie czegoś w jednym miejscu, co przeszkadza w przepływie (np. wody), przejściu lub ruchu czegoś (na 5 lit.).
ZATOR
nagłe zamknięcie światła naczynia tętniczego przez czop zatorowy (łac. embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (np. po złamaniach kości), fragmentami tkanki nowotworowej, wodami płodowymi, bakteriami, pasożytami lub banieczkami gazu (zwykle azotu w przebiegu choroby kesonowej) (na 5 lit.).
ZATOR
miasto w południowej Polsce (na 5 lit.).
ZATOR
uliczny korek (na 5 lit.).

Oprócz ZATOR sprawdź również:

Komentarze - ZATOR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x