ZDZIADZIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ZDZIADZIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ZDZIADZIENIE" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ZDZIADZIENIE to:

to, że ktoś stał się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś zestarzał się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 12 lit.)ZDZIADZIENIE to:

to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.)ZDZIADZIENIE to:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ZDZIADZIENIE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ZDZIADZIENIE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDZIADZIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ZDZIADZIENIE - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ZDZIADZIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZDZIADZIENIE to, że ktoś stał się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś zestarzał się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 12 lit.)
ZDZIADZIENIE to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.)
ZDZIADZIENIE to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ZDZIADZIENIE

ZDZIADZIENIE
to, że ktoś stał się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś zestarzał się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 12 lit.).
ZDZIADZIENIE
to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.).
ZDZIADZIENIE
to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) (na 12 lit.).

Oprócz ZDZIADZIENIE sprawdź również:

Komentarze - ZDZIADZIENIE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast