ZESKROBINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ZESKROBINA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ZESKROBINA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 2. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ZESKROBINA to:

zeskrobany fragment materiału biologicznego (skóry, zaschniętej krwi, narządu itp.), użyty do badań diagnostycznych (na 10 lit.)ZESKROBINA to:

fragment czegoś, co zostało zeskrobane (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ZESKROBINA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ZESKROBINA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESKROBINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ZESKROBINA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ZESKROBINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZESKROBINA zeskrobany fragment materiału biologicznego (skóry, zaschniętej krwi, narządu itp.), użyty do badań diagnostycznych (na 10 lit.)
ZESKROBINA fragment czegoś, co zostało zeskrobane (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ZESKROBINA

ZESKROBINA
zeskrobany fragment materiału biologicznego (skóry, zaschniętej krwi, narządu itp.), użyty do badań diagnostycznych (na 10 lit.).
ZESKROBINA
fragment czegoś, co zostało zeskrobane (na 10 lit.).

Oprócz ZESKROBINA sprawdź również:

Komentarze - ZESKROBINA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast