ZLEWKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ZLEWKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ZLEWKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ZLEWKA to:

płaskodenne, cylindryczne naczynie laboratoryjnedo ogólnego użytku (na 6 lit.)ZLEWKA to:

efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów (na 6 lit.)ZLEWKA to:

zawartość zlewki, płaskodennego, cylindrycznego naczynia laboratoryjnego (na 6 lit.)ZLEWKA to:

ubaw, dużo śmiechu, śmieszna sytuacja, ale bardziej w znaczeniu wyśmiewania się z kogoś (na 6 lit.)ZLEWKA to:

zlana ciecz; zlane w jedną ciecz resztki płynów, np. z niedojedzonych posiłków (na 6 lit.)ZLEWKA to:

reakcja na jakąś sytuację, nieprzejmowanie się, bagatelizowanie sprawy, lekceważenie czegoś (na 6 lit.)ZLEWKA to:

naczynie laboratoryjne w kształcie szklanki z dziobkiem zaokrąglonej u dołu (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ZLEWKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ZLEWKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZLEWKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ZLEWKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ZLEWKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZLEWKA płaskodenne, cylindryczne naczynie laboratoryjnedo ogólnego użytku (na 6 lit.)
ZLEWKA efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów (na 6 lit.)
ZLEWKA zawartość zlewki, płaskodennego, cylindrycznego naczynia laboratoryjnego (na 6 lit.)
ZLEWKA ubaw, dużo śmiechu, śmieszna sytuacja, ale bardziej w znaczeniu wyśmiewania się z kogoś (na 6 lit.)
ZLEWKA zlana ciecz; zlane w jedną ciecz resztki płynów, np. z niedojedzonych posiłków (na 6 lit.)
ZLEWKA reakcja na jakąś sytuację, nieprzejmowanie się, bagatelizowanie sprawy, lekceważenie czegoś (na 6 lit.)
ZLEWKA naczynie laboratoryjne w kształcie szklanki z dziobkiem zaokrąglonej u dołu (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ZLEWKA

ZLEWKA
płaskodenne, cylindryczne naczynie laboratoryjnedo ogólnego użytku (na 6 lit.).
ZLEWKA
efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów (na 6 lit.).
ZLEWKA
zawartość zlewki, płaskodennego, cylindrycznego naczynia laboratoryjnego (na 6 lit.).
ZLEWKA
ubaw, dużo śmiechu, śmieszna sytuacja, ale bardziej w znaczeniu wyśmiewania się z kogoś (na 6 lit.).
ZLEWKA
zlana ciecz; zlane w jedną ciecz resztki płynów, np. z niedojedzonych posiłków (na 6 lit.).
ZLEWKA
reakcja na jakąś sytuację, nieprzejmowanie się, bagatelizowanie sprawy, lekceważenie czegoś (na 6 lit.).
ZLEWKA
naczynie laboratoryjne w kształcie szklanki z dziobkiem zaokrąglonej u dołu (na 6 lit.).

Oprócz ZLEWKA sprawdź również:

ZLEWKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x