Rymy i słowa zakończone na końcówkę: WNĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszy­stkich ry­mów i wyrazów za­koń­czo­nych na koń­ców­kę: "WNĄ", pa­su­ją­cych do Two­jego za­pyta­nia, po­sor­to­wa­na al­fa­bety­czie ro­sną­co.
Możesz również użyć wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WE­GO SŁO­WA" na dole strony aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy.

Znaleźliśmy ty­le wy­ra­zów za­koń­czo­nych na koń­cówkę: "WNĄ" - 941

ablatywną

adaptatywną

addytywną

adresatywną

afektowną

afektywną

afirmatywną

agresywną

akognitywną

akredytywną

aktywną

akuzatywną

alfaaktywną

alternatywną

amentywną

anormatywną

apelatywną

aprobatywną

aproksymatywną

aptekarzówną

arcydziwną

arcykosztowną

arcysugestywną

arcyzabawną

asertywną

asocjatywną

atranzytywną

atrybutywną

audytywną

augmentatywną

autoagresywną

autorytatywną

awantażowną

badziewną

baronówną

barwną

betaaktywną

bezbarwną

bezdrzewną

bezinteresowną

bezpodstawną

bezprawną

bezproduktywną

bezsensowną

bezsłowną

bezumowną

bioaktywną

bitewną

bojarówną

brakowną

burmistrzówną

cerkiewną

cesarzówną

charytatywną

chlewną

chorągiewną

ciężkostrawną

cudowną

cudzożywną

cywilnoprawną

czarowną

czterobarwną

dawną

defektowną

defektywną

defensywną

definitywną

degeneratywną

degresywną

deklaratywną

dekonstruktywną

dekoratywną

deminutywną

demonstratywną

denotatywną

deprecjatywną

deskryptywną

destruktywną

detektywną

deterioratywną

dewolutywną

dławną

dokrewną

dosłowną

dostawną

dozorcówną

drzewną

duchowną

dwubarwną

dyrektorówną

dyrektywną

dysjunktywną

dyskursywną

dyspozytywną

dystraktywną

dystrybutywną

dystynktywną

dysymilatywną

dzierżawną

dziwną

efektowną

efektywną

efuzywną

ejektywną

ekscesywną

ekskluzywną

ekspansywną

ekspensywną

eksplikatywną

eksplozywną

ekspresywną

ekstensywną

ekstraktywną

ekstraspektywną

ekstrawertywną

emotywną

ergatywną

erudytywną

ewolutywną

fakultatywną

fartowną

figuratywną

finitywną

formalnoprawną

formatywną

forsowną

frykatywną

generatywną

główną

gniewną

gołosłowną

gruntowną

grzybożywną

grzywną

gustowną

gwałtowną

hartowną

hazardowną

hecowną

hiperaktywną

hiperpoprawną

homoniepewną

honoryfikatywną

hospodarówną

hrywną

hurtowną

hydroaktywną

ilustratywną

imaginatywną

imperatywną

impresywną

impulsywną

inchoatywną

indykatywną

informatywną

ingresywną

inicjatywną

iniektywną

instruktywną

instynktowną

intensywną

interaktywną

interesowną

intranzytywną

introspektywną

introwertywną

intruzywną

intuitywną

inwektywną

iteratywną

jawną

jednobarwną

jednosłowną

karnoprawną

kauzatywną

kiwną

klarowną

klątewną

kmiotówną

kniaziówną

kognitywną

kolektywną

kommemoratywną

komparatywną

kompetytywną

kompletywną

kompulsywną

komunikatywną

komutatywną

koncentratywną

konfrontatywną

koniunktywną

konotatywną

konsekutywną

konserwatywną

konstruktywną

konstytutywną

konsultatywną

kontaktywną

kontemplatywną

Ze względu na du­żą ilość - 941 - zna­lezio­nych wy­ra­zów, ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 200 ry­mują­cych się słów. Je­żeli chcesz zo­ba­czyć wszy­stkie wy­niki, wci­śnij po­niżej przy­cisk "POKAŻ WIĘ­CEJ SŁÓW" - w za­leżno­ści od szyb­ko­ści Two­jego łą­cza ich ła­dowa­nie mo­że po­trwać "kil­ka ład­nych chwil". Aby ogra­niczyć ilość wy­ni­ków i zwię­kszyć ich pre­cyzyj­ność, po­daj wię­cej li­ter szu­ka­nej koń­cówki.

Szukana końcówka

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x