Przedłużki do słowa DUSZKI

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "DUSZKI", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

przygaduszki (20 pkt.)

dziaduszkiem (18 pkt.)

pogaduszki (17 pkt.)

serduszkiem (16 pkt.)

dziaduszki (15 pkt.)

duszkiem (13 pkt.)

poduszki (13 pkt.)

serduszki (13 pkt.)

zaduszki (12 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "DUSZKI". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 9.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa DUSZKI"

Quantcast