Przedłużki do słowa PAŚŻE

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "PAŚŻE", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

podpaśże (19 pkt.)

przepaśże (19 pkt.)

upaśże (17 pkt.)

dopaśże (17 pkt.)

odpaśże (17 pkt.)

popaśże (17 pkt.)

wypaśże (17 pkt.)

rozpaśże (17 pkt.)

napaśże (16 pkt.)

zapaśże (16 pkt.)

opaśże (15 pkt.)

spaśże (15 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "PAŚŻE". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 12.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa PAŚŻE"

x