Przedłużki do słowa WEŹ

Poniżej znaj­dziesz wszys­tkie sło­wa i wy­ra­zy, któ­re mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc po­da­ne przez Cie­bie sło­wo "WEŹ", czyli do­da­jąc przed, lub po nim ma­ksy­ma­lnie 7 do­dat­ko­wych li­te­r i two­rząc inny do­pusz­czalny wy­raz.
Słowa zostały uło­żone ma­le­ją­co we­dług pun­kta­cji Scra­bble, ro­sną­co we­dług ilo­ści li­ter i wre­szcie ro­sną­co alfa­bety­cznie.

Możesz również wy­szu­kać no­we prze­dłuż­ki zmie­nia­jąc w po­niż­szej wy­szu­ki­warce sło­wo do prze­dłu­że­nia.

Do Twojego słowa można ułożyć tyle przedłużek:

uweźmijmyż (29 pkt.)

uweźmijże (26 pkt.)

weźmijmyż (26 pkt.)

poweźmijże (26 pkt.)

weźmijcież (26 pkt.)

zaweźmijże (25 pkt.)

uweźmijmy (24 pkt.)

poweźmijmy (24 pkt.)

uweźmijcie (24 pkt.)

weźmijże (23 pkt.)

zaweźmijmy (23 pkt.)

uweźmiemy (22 pkt.)

poweźmiemy (22 pkt.)

uweźmiecie (22 pkt.)

weźmijmy (21 pkt.)

weźmijcie (21 pkt.)

zaweźmiemy (21 pkt.)

weźmyż (20 pkt.)

uweźmij (20 pkt.)

weźcież (20 pkt.)

poweźmij (20 pkt.)

uweźmiesz (20 pkt.)

poweźmiesz (20 pkt.)

weźmiemy (19 pkt.)

zaweźmij (19 pkt.)

weźmiecie (19 pkt.)

zaweźmiesz (19 pkt.)

uweźmie (18 pkt.)

poweźmie (18 pkt.)

weźże (17 pkt.)

weźmij (17 pkt.)

weźmiesz (17 pkt.)

zaweźmie (17 pkt.)

weźmy (15 pkt.)

weźcie (15 pkt.)

weźmie (15 pkt.)

To już wszy­stkie sło­wa, które mo­żna uło­żyć prze­dłu­ża­jąc poda­ny przez Cie­bie wy­raz "WEŹ". W su­mie zna­leź­li­śmy tyle ta­kich słów: 36.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Słowa do Scrabble
 > 
Przedłużki do słowa WEŹ"

x