Synonimy do słowa ŚCIEŻKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ŚCIEŻKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ŚCIEŻKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ŚCIEŻKA
to inaczej:

droga dla pieszych, drożyna, dróżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)ŚCIEŻKA
to inaczej:

aleja, alejka, droga, drożyna, dróżka, jezdnia, pas, szlak, ślad, tor, trakt, trasa, ulica, uliczkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ŚCIEŻKA ROWEROWA
to inaczej:

droga rowerowa (oficj.), droga kołowa (oficj.) (nadrz.), szosa (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

ŚCIEŻKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ścieżka?", są:

1. Ścieżka to inaczej droga dla pieszych, drożyna, dróżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.).
2. Ścieżka to inaczej aleja, alejka, droga, drożyna, dróżka, jezdnia, pas, szlak, ślad, tor, trakt, trasa, ulica, uliczka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ŚCIEŻKA

ŚCIEŻKA
droga dla pieszych, drożyna, dróżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)
ŚCIEŻKA
aleja, alejka, droga, drożyna, dróżka, jezdnia, pas, szlak, ślad, tor, trakt, trasa, ulica, uliczka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ŚCIEŻKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x