Synonimy do słowa ŚLUBNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ŚLUBNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ŚLUBNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ŚLUBNY
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), ślubna (antonim)ŚLUBNY
to inaczej:

weselnyŚLUBNY
to inaczej:

weselnyŚLUBNY
to inaczej:

(książk.) małżonek, mąż, (książk.) współmałżonekŚLUBNY
to inaczej:

(żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ŚLUBNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ślubny?", są:

1. Ślubny to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), ślubna (antonim).
2. Ślubny to inaczej weselny.
3. Ślubny to inaczej weselny.
4. Ślubny to inaczej (książk.) małżonek, mąż, (książk.) współmałżonek.
5. Ślubny to inaczej (żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa ŚLUBNY

ŚLUBNY
gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, partner, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), ślubna (antonim)
ŚLUBNY
weselny
ŚLUBNY
weselny
ŚLUBNY
(książk.) małżonek, mąż, (książk.) współmałżonek
ŚLUBNY
(żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ŚLUBNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x