Synonimy do słowa ŻARÓWKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ŻARÓWKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ŻARÓWKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ŻARÓWKA
to inaczej:

żarówka, lampa (nadrz.)ŻARÓWKA
to inaczej:

(specjalist.) lampa żarowaŻARÓWKA
to inaczej:

świetlówkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA
to inaczej:

kompaktowa lampa fluorescencyjna (oficj.), świetlówka energooszczędna (pot.), żarówka energooszczędna (pot.), lampa fluorescencyjna (specjalist.) (nadrz.), lampa luminescencyjna (nadrz.), świetlówka (nadrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ŻARÓWKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa żarówka?", są:

1. Żarówka to inaczej żarówka, lampa (nadrz.).
2. Żarówka to inaczej (specjalist.) lampa żarowa.
3. Żarówka to inaczej świetlówka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ŻARÓWKA

ŻARÓWKA
żarówka, lampa (nadrz.)
ŻARÓWKA
(specjalist.) lampa żarowa
ŻARÓWKA
świetlówka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ŻARÓWKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x