Synonimy do słowa ADMINISTROWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ADMINISTROWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ADMINISTROWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ADMINISTROWAĆ
to inaczej:

aplikować, wymierzać, zarządzaćADMINISTROWAĆ
to inaczej:

sprawować nadzór, pilnować, zarządzać, sprawować kontrolę, sprawować władzę, trzymać ster, czuwać, kierować, zawiadywać, sterować, dbać, strzec, gospodarować, nadzorować, prowadzić, sprawować rządyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ADMINISTROWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa administrować?", są:

1. Administrować to inaczej aplikować, wymierzać, zarządzać.
2. Administrować to inaczej sprawować nadzór, pilnować, zarządzać, sprawować kontrolę, sprawować władzę, trzymać ster, czuwać, kierować, zawiadywać, sterować, dbać, strzec, gospodarować, nadzorować, prowadzić, sprawować rządy .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ADMINISTROWAĆ

ADMINISTROWAĆ
aplikować, wymierzać, zarządzać
ADMINISTROWAĆ
sprawować nadzór, pilnować, zarządzać, sprawować kontrolę, sprawować władzę, trzymać ster, czuwać, kierować, zawiadywać, sterować, dbać, strzec, gospodarować, nadzorować, prowadzić, sprawować rządy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ADMINISTROWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x