Synonimy do słowa BŁAGAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BŁAGAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BŁAGAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BŁAGAĆ
to inaczej:

modlić się, prosićBŁAGAĆ
to inaczej:

prosić, skamleć, żebraćBŁAGAĆ
to inaczej:

usilnie prosić, zaklinaćBŁAGAĆ
to inaczej:

żebrać, zaklinać, prosić, upraszać, apelować, jęczeć zwracać się, zanosić błagania, modlić się, skamleć, suplikowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

BŁAGAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedzimi na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa BŁAGAĆ?", są:

1. BŁAGAĆ to inaczej modlić się, prosić.
2. BŁAGAĆ to inaczej prosić, skamleć, żebrać.
3. BŁAGAĆ to inaczej usilnie prosić, zaklinać.
4. BŁAGAĆ to inaczej żebrać, zaklinać, prosić, upraszać, apelować, jęczeć zwracać się, zanosić błagania, modlić się, skamleć, suplikować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BŁAGAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x