Synonimy do słowa BIEŻNIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BIEŻNIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BIEŻNIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BIEŻNIA
to inaczej:

tor wyścigowy, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)BIEŻNIA
to inaczej:

jezdnia, pas, tor wyścigowy, trakt, trasa, aleja, ścieżka, tor, ulica, szlak, dróżka, drogaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

BIEŻNIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bieżnia?", są:

1. Bieżnia to inaczej tor wyścigowy, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
2. Bieżnia to inaczej jezdnia, pas, tor wyścigowy, trakt, trasa, aleja, ścieżka, tor, ulica, szlak, dróżka, droga.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BIEŻNIA

BIEŻNIA
tor wyścigowy, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
BIEŻNIA
jezdnia, pas, tor wyścigowy, trakt, trasa, aleja, ścieżka, tor, ulica, szlak, dróżka, droga

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BIEŻNIA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x