Synonimy do słowa CZMYCHAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CZMYCHAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CZMYCHAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CZMYCHAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćCZMYCHAĆ
to inaczej:

zabierać się, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dylaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

CZMYCHAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa czmychać?", są:

1. Czmychać to inaczej brać nogi za pas (żart.), dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Czmychać to inaczej zabierać się, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dyla.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa CZMYCHAĆ

CZMYCHAĆ
brać nogi za pas (żart.), dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
CZMYCHAĆ
zabierać się, pierzchać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, (pot.) wyrywać, zmykać, (pot.) zwiewać, (pot.) pryskać, brać nogi za pas, (pot.) wiać, (pot.) dawać dyla

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CZMYCHAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x