Synonimy do słowa DOŚWIADCZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DOŚWIADCZENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DOŚWIADCZENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DOŚWIADCZENIE
to inaczej:

badanie, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanieDOŚWIADCZENIE
to inaczej:

biegłość, praktyka, rutyna, wprawaDOŚWIADCZENIE
to inaczej:

doświadczenieDOŚWIADCZENIE
to inaczej:

doznanie, eksperiencja (przestarz.), odczucie, przejście, przeżycie, wrażenie, poruszenie (podrz.), szok (podrz.), wstrząs (podrz.), odczucie smakowe (podrz.), smak (podrz.)DOŚWIADCZENIE
to inaczej:

empiriaDOŚWIADCZENIE
to inaczej:

badanie, biegłość, praktyka, lekcja, morał, nauka, nauczka, przejście, przeżycie, rutyna, wprawa, wrażenieDOŚWIADCZENIE
to inaczej:

badania, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie, empiria, empiryzm, autopsjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

WYKONYWAĆ DOŚWIADCZENIE
to inaczej:

eksperymentowaćSzukaj synonimów do słowa

DOŚWIADCZENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa doświadczenie?", są:

1. Doświadczenie to inaczej badanie, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie.
2. Doświadczenie to inaczej biegłość, praktyka, rutyna, wprawa.
3. Doświadczenie to inaczej doświadczenie.
4. Doświadczenie to inaczej doznanie, eksperiencja (przestarz.), odczucie, przejście, przeżycie, wrażenie, poruszenie (podrz.), szok (podrz.), wstrząs (podrz.), odczucie smakowe (podrz.), smak (podrz.).
5. Doświadczenie to inaczej empiria.
6. Doświadczenie to inaczej badanie, biegłość, praktyka, lekcja, morał, nauka, nauczka, przejście, przeżycie, rutyna, wprawa, wrażenie.
7. Doświadczenie to inaczej badania, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie, empiria, empiryzm, autopsja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE
badanie, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie
DOŚWIADCZENIE
biegłość, praktyka, rutyna, wprawa
DOŚWIADCZENIE
doświadczenie
DOŚWIADCZENIE
doznanie, eksperiencja (przestarz.), odczucie, przejście, przeżycie, wrażenie, poruszenie (podrz.), szok (podrz.), wstrząs (podrz.), odczucie smakowe (podrz.), smak (podrz.)
DOŚWIADCZENIE
empiria
DOŚWIADCZENIE
badanie, biegłość, praktyka, lekcja, morał, nauka, nauczka, przejście, przeżycie, rutyna, wprawa, wrażenie
DOŚWIADCZENIE
badania, eksperyment, pomiar, próba, sprawdzian, test, zbadanie, empiria, empiryzm, autopsja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DOŚWIADCZENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x