Synonimy do słowa DOGORYWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DOGORYWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DOGORYWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DOGORYWAĆ
to inaczej:

dopalać się, gorzeć, tlić się, żarzyć sięDOGORYWAĆ
to inaczej:

ginąć, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychaćDOGORYWAĆ
to inaczej:

(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, ginąć, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobemPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

DOGORYWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dogorywać?", są:

1. Dogorywać to inaczej dopalać się, gorzeć, tlić się, żarzyć się.
2. Dogorywać to inaczej ginąć, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać.
3. Dogorywać to inaczej (pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, ginąć, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DOGORYWAĆ

DOGORYWAĆ
dopalać się, gorzeć, tlić się, żarzyć się
DOGORYWAĆ
ginąć, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać
DOGORYWAĆ
(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, ginąć, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, (książk.) patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DOGORYWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x