Synonimy do słowa DRÓŻKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DRÓŻKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DRÓŻKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DRÓŻKA
to inaczej:

droga dla pieszych, drożyna, ścieżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)DRÓŻKA
to inaczej:

drożynaDRÓŻKA
to inaczej:

jezdnia, pas, trasa, droga dla pieszych, aleja, ścieżka, bieżnia, tor, ulica, drogaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

DRÓŻKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dróżka?", są:

1. Dróżka to inaczej droga dla pieszych, drożyna, ścieżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.).
2. Dróżka to inaczej drożyna.
3. Dróżka to inaczej jezdnia, pas, trasa, droga dla pieszych, aleja, ścieżka, bieżnia, tor, ulica, droga.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DRÓŻKA

DRÓŻKA
droga dla pieszych, drożyna, ścieżka, droga polna (podrz.), alejka (podrz.), droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)
DRÓŻKA
drożyna
DRÓŻKA
jezdnia, pas, trasa, droga dla pieszych, aleja, ścieżka, bieżnia, tor, ulica, droga

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DRÓŻKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x