Synonimy do słowa FLĄDRA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FLĄDRA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FLĄDRA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FLĄDRA
to inaczej:

babsztyl (wulg.), flądra (pot.), krowa (wulg.), krówsko (wulg.), prukwa (wulg.), pudło (wulg.), raszpla (wulg.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)FLĄDRA
to inaczej:

krowa, baba, pudło, szantrapa, wstrętna baba, babsztyl, krówsko, babsko, prukwa, raszplaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

FLĄDRA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa flądra?", są:

1. Flądra to inaczej babsztyl (wulg.), flądra (pot.), krowa (wulg.), krówsko (wulg.), prukwa (wulg.), pudło (wulg.), raszpla (wulg.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.).
2. Flądra to inaczej krowa, baba, pudło, szantrapa, wstrętna baba, babsztyl, krówsko, babsko, prukwa, raszpla.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa FLĄDRA

FLĄDRA
babsztyl (wulg.), flądra (pot.), krowa (wulg.), krówsko (wulg.), prukwa (wulg.), pudło (wulg.), raszpla (wulg.), białogłowa (przestarz.) (nadrz.), dama (nadrz.), kobieta (nadrz.), niewiasta (książk.) (nadrz.), ona (nadrz.), pani (nadrz.), płeć nadobna (poet.) (nadrz.), płeć piękna (poet.) (nadrz.), płeć słaba (poet.) (nadrz.)
FLĄDRA
krowa, baba, pudło, szantrapa, wstrętna baba, babsztyl, krówsko, babsko, prukwa, raszpla

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FLĄDRA

FLĄDRA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FLĄDRA

x