Synonimy do słowa FORMOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FORMOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FORMOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, modelować, nadawać kształt, nadawać postaćFORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, nadawać kształty, odlewaćFORMOWAĆ
to inaczej:

modelować, odwzorowaćFORMOWAĆ
to inaczej:

kształtować, modelować, tworzyć, ustawiać, sporządzać, przyrządzać, powstawać, organizowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do FORMOWAĆ.

FORMOWAĆ SZEREG
to inaczej:

porządkować, szeregować, ustawiać szeregSzukaj synonimów do słowa

FORMOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa formować?", są:

1. Formować to inaczej kształtować, modelować, nadawać kształt, nadawać postać.
2. Formować to inaczej kształtować, nadawać kształty, odlewać.
3. Formować to inaczej modelować, odwzorować.
4. Formować to inaczej kształtować, modelować, tworzyć, ustawiać, sporządzać, przyrządzać, powstawać, organizować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa FORMOWAĆ

FORMOWAĆ
kształtować, modelować, nadawać kształt, nadawać postać
FORMOWAĆ
kształtować, nadawać kształty, odlewać
FORMOWAĆ
modelować, odwzorować
FORMOWAĆ
kształtować, modelować, tworzyć, ustawiać, sporządzać, przyrządzać, powstawać, organizować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FORMOWAĆ

FORMOWAĆ - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FORMOWAĆ

x