Synonimy do słowa GINĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GINĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GINĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GINĄĆ
to inaczej:

dogorywać, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychaćGINĄĆ
to inaczej:

gubić się, kończyć się, przestawać istnieć, wymierać, zanikać, zatracać się (książk.)GINĄĆ
to inaczej:

marniećGINĄĆ
to inaczej:

przepadać, stracić życieGINĄĆ
to inaczej:

tracić życie, ulegać zniszczeniuGINĄĆ
to inaczej:

(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem, tracić życieGINĄĆ
to inaczej:

zanikaćGINĄĆ
to inaczej:

gubić się, przepadaćGINĄĆ
to inaczej:

kończyć się, zanikać, przestawać istnieć, ulegać zniszczeniu, przepadać, wymierać, marniećPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

GINĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ginąć?", są:

1. Ginąć to inaczej dogorywać, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać.
2. Ginąć to inaczej gubić się, kończyć się, przestawać istnieć, wymierać, zanikać, zatracać się (książk.).
3. Ginąć to inaczej marnieć.
4. Ginąć to inaczej przepadać, stracić życie.
5. Ginąć to inaczej tracić życie, ulegać zniszczeniu.
6. Ginąć to inaczej (pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem, tracić życie.
7. Ginąć to inaczej zanikać.
8. Ginąć to inaczej gubić się, przepadać.
9. Ginąć to inaczej kończyć się, zanikać, przestawać istnieć, ulegać zniszczeniu, przepadać, wymierać, marnieć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa GINĄĆ

GINĄĆ
dogorywać, konać, odchodzić, umierać, wyziewać ducha (pot.), zamierać, zdychać
GINĄĆ
gubić się, kończyć się, przestawać istnieć, wymierać, zanikać, zatracać się (książk.)
GINĄĆ
marnieć
GINĄĆ
przepadać, stracić życie
GINĄĆ
tracić życie, ulegać zniszczeniu
GINĄĆ
(pot.) zdychać, (książk.) odchodzić ze świata żywych, (książk.) kończyć żywot, odchodzić, umierać, konać, (książk.) dokonywać żywota, (książk.) wyziewać ducha, dogorywać, patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem, tracić życie
GINĄĆ
zanikać
GINĄĆ
gubić się, przepadać
GINĄĆ
kończyć się, zanikać, przestawać istnieć, ulegać zniszczeniu, przepadać, wymierać, marnieć

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GINĄĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x