Synonimy do słowa JARMUŁKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: JARMUŁKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa JARMUŁKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

JARMUŁKA
to inaczej:

mycka, nakrycie głowy (nadrz.)JARMUŁKA
to inaczej:

(rzadziej) kipaJARMUŁKA
to inaczej:

mycka, czpeczkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do JARMUŁKA.

Szukaj synonimów do słowa

JARMUŁKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa jarmułka?", są:

1. Jarmułka to inaczej mycka, nakrycie głowy (nadrz.).
2. Jarmułka to inaczej (rzadziej) kipa.
3. Jarmułka to inaczej mycka, czpeczka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa JARMUŁKA

JARMUŁKA
mycka, nakrycie głowy (nadrz.)
JARMUŁKA
(rzadziej) kipa
JARMUŁKA
mycka, czpeczka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok JARMUŁKA

JARMUŁKA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: JARMUŁKA

x