Synonimy do słowa KLĘSKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KLĘSKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KLĘSKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KLĘSKA
to inaczej:

dramat, katastrofa, nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.)KLĘSKA
to inaczej:

porażka, przegrana, strataKLĘSKA
to inaczej:

fiasko, katastrofa, (pot.) klapa, (pot.) klops, niepowodzenie, nieszczęście, (pot.) plajta, porażka, tragediaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KLĘSKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa klęska?", są:

1. Klęska to inaczej dramat, katastrofa, nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.).
2. Klęska to inaczej porażka, przegrana, strata.
3. Klęska to inaczej fiasko, katastrofa, (pot.) klapa, (pot.) klops, niepowodzenie, nieszczęście, (pot.) plajta, porażka, tragedia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KLĘSKA

KLĘSKA
dramat, katastrofa, nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.)
KLĘSKA
porażka, przegrana, strata
KLĘSKA
fiasko, katastrofa, (pot.) klapa, (pot.) klops, niepowodzenie, nieszczęście, (pot.) plajta, porażka, tragedia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KLĘSKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x