Synonimy do słowa KOŁTUŃSTWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOŁTUŃSTWO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOŁTUŃSTWO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOŁTUŃSTWO
to inaczej:

bałwaństwo (pot.), ciemnota, debilizm, filisterstwo, głupota, głupstwo, idiotyzm, imbecylizm, kołtuneria, kretynizmKOŁTUŃSTWO
to inaczej:

kołtuneriaKOŁTUŃSTWO
to inaczej:

bałwaństwo, głupota, filisterstwo, kretynizm, ciemnota, idiotyzm, ignorancja, matolstwo, nieuctwo, obskurantyzm, prostactwo, tępota, zacofanie, wstecznictwo, zakłamanie, obłuda, dulszczyzna, zaściankowość, ciemnogródPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KOŁTUŃSTWO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kołtuństwo?", są:

1. Kołtuństwo to inaczej bałwaństwo (pot.), ciemnota, debilizm, filisterstwo, głupota, głupstwo, idiotyzm, imbecylizm, kołtuneria, kretynizm.
2. Kołtuństwo to inaczej kołtuneria.
3. Kołtuństwo to inaczej bałwaństwo, głupota, filisterstwo, kretynizm, ciemnota, idiotyzm, ignorancja, matolstwo, nieuctwo, obskurantyzm, prostactwo, tępota, zacofanie, wstecznictwo, zakłamanie, obłuda, dulszczyzna, zaściankowość, ciemnogród.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KOŁTUŃSTWO

KOŁTUŃSTWO
bałwaństwo (pot.), ciemnota, debilizm, filisterstwo, głupota, głupstwo, idiotyzm, imbecylizm, kołtuneria, kretynizm
KOŁTUŃSTWO
kołtuneria
KOŁTUŃSTWO
bałwaństwo, głupota, filisterstwo, kretynizm, ciemnota, idiotyzm, ignorancja, matolstwo, nieuctwo, obskurantyzm, prostactwo, tępota, zacofanie, wstecznictwo, zakłamanie, obłuda, dulszczyzna, zaściankowość, ciemnogród

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KOŁTUŃSTWO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOŁTUŃSTWO

Quantcast