Synonimy do słowa MAŁŻONEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MAŁŻONEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MAŁŻONEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MAŁŻONEK
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), małżonka (antonim)MAŁŻONEK
to inaczej:

(pot.) ślubny, współmałżonek, mążMAŁŻONEK
to inaczej:

(żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

MAŁŻONEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa małżonek?", są:

1. Małżonek to inaczej gorsza połowa (żart.), mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), małżonka (antonim).
2. Małżonek to inaczej (pot.) ślubny, współmałżonek, mąż.
3. Małżonek to inaczej (żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa MAŁŻONEK

MAŁŻONEK
gorsza połowa (żart.), mąż, partner, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), małżonka (antonim)
MAŁŻONEK
(pot.) ślubny, współmałżonek, mąż
MAŁŻONEK
(żart.) gorsza połowa, partner, towarzysz życia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MAŁŻONEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x