Synonimy do słowa MIRAŻ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MIRAŻ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MIRAŻ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MIRAŻ
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidMIRAŻ
to inaczej:

halucynacja, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

MIRAŻ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa miraż?", są:

1. Miraż to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Miraż to inaczej halucynacja, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa MIRAŻ

MIRAŻ
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
MIRAŻ
halucynacja, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MIRAŻ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x