Synonimy do słowa NAWIAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NAWIAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NAWIAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NAWIAĆ
to inaczej:

(pot.) prysnąć, uciec, (pot.) zwiaćNAWIAĆ
to inaczej:

(pot.) dać nogę, odskoczyć, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, cofnąć się, zrejterować, zniknąć, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wywinąć się, (pot.) wyrwać się, uniknąć, (pot.) wziąć nogi za pasPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

NAWIAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nawiać?", są:

1. Nawiać to inaczej (pot.) prysnąć, uciec, (pot.) zwiać.
2. Nawiać to inaczej (pot.) dać nogę, odskoczyć, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, cofnąć się, zrejterować, zniknąć, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wywinąć się, (pot.) wyrwać się, uniknąć, (pot.) wziąć nogi za pas.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NAWIAĆ

NAWIAĆ
(pot.) prysnąć, uciec, (pot.) zwiać
NAWIAĆ
(pot.) dać nogę, odskoczyć, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, pierzchnąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, cofnąć się, zrejterować, zniknąć, (pot.) ulotnić się, (pot.) urwać się, wywinąć się, (pot.) wyrwać się, uniknąć, (pot.) wziąć nogi za pas

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NAWIAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x