Synonimy do słowa NIEDOSKONAŁOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEDOSKONAŁOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEDOSKONAŁOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEDOSKONAŁOŚĆ
to inaczej:

narowy (specjalist.), niekorzyść, przypadłość, przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka (książk.), ujemna strona, ułomność, wada charakteru, arogancja (podrz.), bezczelność (podrz.), buta (podrz.), butność (podrz.), chucpa (podrz.), czelność (podrz.), hucpa (podrz.), impertynencja (podrz.), nadętość (pot.) (podrz.), pyszałkowatość (podrz.), tupet (podrz.), zarozumiałość (podrz.), zuchwalstwo (podrz.), zuchwałość (podrz.), dwulicowość (podrz.), fałsz (podrz.), hipokryzja (podrz.), nieszczerość (podrz.), obłuda (podrz.), udawanie (podrz.), zakłamanie (podrz.), gnuśność (podrz.), lenistwo (podrz.), nieróbstwo (podrz.), nygusostwo (podrz.), obijanie się (pot.) (podrz.), opieszałość (podrz.), próżniactwo (podrz.), mania wielkości (podrz.), megalomania (podrz.), poczucie wyższości (podrz.), niegrzeczność (podrz.), nieuprzejmość (podrz.), skąpstwo (podrz.), sknerstwo (podrz.), lichota (podrz.), marność (podrz.), próżność (podrz.), perfidia (podrz.), przewrotność (podrz.), zakłamanie (podrz.), gadatliwość (podrz.), gadulstwo (podrz.), cudzołóstwo (podrz.), niedochowanie wierności (książk.) (podrz.), niewierność (podrz.), przyprawianie rogów (pot.) (podrz.), skok w bok (pot.) (podrz.), zdrada (podrz.), egoizm (podrz.), interesowność (podrz.), samolubstwo (podrz.), sobkostwo (podrz.), zapatrzenie we własny pępek (pot.) (podrz.), dogmatyzm (podrz.), fanatyzm (podrz.), ślepa wiara (podrz.), zaślepienie (podrz.), minoderia (książk.) (podrz.), mizdrzenie się (podrz.), nietolerancja (podrz.), nietolerancyjność (podrz.), egocentryzm (podrz.), egotyzm (podrz.), narcyzm (podrz.), samouwielbienie (podrz.), brak uczciwości (podrz.), nieuczciwość (podrz.), nadużywanie (podrz.), nieumiarkowanie (podrz.), rozpusta (pot.) (podrz.), snobizm (podrz.), snobowanie się (podrz.)NIEDOSKONAŁOŚĆ
to inaczej:

skaza, wada, błąd, defekt, ułomność, przypadłość, przywara, słabostka, ujemna strona, śmiesznostka, (książk.) narówPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIEDOSKONAŁOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niedoskonałość?", są:

1. Niedoskonałość to inaczej narowy (specjalist.), niekorzyść, przypadłość, przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka (książk.), ujemna strona, ułomność, wada charakteru, arogancja (podrz.), bezczelność (podrz.), buta (podrz.), butność (podrz.), chucpa (podrz.), czelność (podrz.), hucpa (podrz.), impertynencja (podrz.), nadętość (pot.) (podrz.), pyszałkowatość (podrz.), tupet (podrz.), zarozumiałość (podrz.), zuchwalstwo (podrz.), zuchwałość (podrz.), dwulicowość (podrz.), fałsz (podrz.), hipokryzja (podrz.), nieszczerość (podrz.), obłuda (podrz.), udawanie (podrz.), zakłamanie (podrz.), gnuśność (podrz.), lenistwo (podrz.), nieróbstwo (podrz.), nygusostwo (podrz.), obijanie się (pot.) (podrz.), opieszałość (podrz.), próżniactwo (podrz.), mania wielkości (podrz.), megalomania (podrz.), poczucie wyższości (podrz.), niegrzeczność (podrz.), nieuprzejmość (podrz.), skąpstwo (podrz.), sknerstwo (podrz.), lichota (podrz.), marność (podrz.), próżność (podrz.), perfidia (podrz.), przewrotność (podrz.), zakłamanie (podrz.), gadatliwość (podrz.), gadulstwo (podrz.), cudzołóstwo (podrz.), niedochowanie wierności (książk.) (podrz.), niewierność (podrz.), przyprawianie rogów (pot.) (podrz.), skok w bok (pot.) (podrz.), zdrada (podrz.), egoizm (podrz.), interesowność (podrz.), samolubstwo (podrz.), sobkostwo (podrz.), zapatrzenie we własny pępek (pot.) (podrz.), dogmatyzm (podrz.), fanatyzm (podrz.), ślepa wiara (podrz.), zaślepienie (podrz.), minoderia (książk.) (podrz.), mizdrzenie się (podrz.), nietolerancja (podrz.), nietolerancyjność (podrz.), egocentryzm (podrz.), egotyzm (podrz.), narcyzm (podrz.), samouwielbienie (podrz.), brak uczciwości (podrz.), nieuczciwość (podrz.), nadużywanie (podrz.), nieumiarkowanie (podrz.), rozpusta (pot.) (podrz.), snobizm (podrz.), snobowanie się (podrz.).
2. Niedoskonałość to inaczej skaza, wada, błąd, defekt, ułomność, przypadłość, przywara, słabostka, ujemna strona, śmiesznostka, (książk.) narów.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIEDOSKONAŁOŚĆ

NIEDOSKONAŁOŚĆ
narowy (specjalist.), niekorzyść, przypadłość, przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka (książk.), ujemna strona, ułomność, wada charakteru, arogancja (podrz.), bezczelność (podrz.), buta (podrz.), butność (podrz.), chucpa (podrz.), czelność (podrz.), hucpa (podrz.), impertynencja (podrz.), nadętość (pot.) (podrz.), pyszałkowatość (podrz.), tupet (podrz.), zarozumiałość (podrz.), zuchwalstwo (podrz.), zuchwałość (podrz.), dwulicowość (podrz.), fałsz (podrz.), hipokryzja (podrz.), nieszczerość (podrz.), obłuda (podrz.), udawanie (podrz.), zakłamanie (podrz.), gnuśność (podrz.), lenistwo (podrz.), nieróbstwo (podrz.), nygusostwo (podrz.), obijanie się (pot.) (podrz.), opieszałość (podrz.), próżniactwo (podrz.), mania wielkości (podrz.), megalomania (podrz.), poczucie wyższości (podrz.), niegrzeczność (podrz.), nieuprzejmość (podrz.), skąpstwo (podrz.), sknerstwo (podrz.), lichota (podrz.), marność (podrz.), próżność (podrz.), perfidia (podrz.), przewrotność (podrz.), zakłamanie (podrz.), gadatliwość (podrz.), gadulstwo (podrz.), cudzołóstwo (podrz.), niedochowanie wierności (książk.) (podrz.), niewierność (podrz.), przyprawianie rogów (pot.) (podrz.), skok w bok (pot.) (podrz.), zdrada (podrz.), egoizm (podrz.), interesowność (podrz.), samolubstwo (podrz.), sobkostwo (podrz.), zapatrzenie we własny pępek (pot.) (podrz.), dogmatyzm (podrz.), fanatyzm (podrz.), ślepa wiara (podrz.), zaślepienie (podrz.), minoderia (książk.) (podrz.), mizdrzenie się (podrz.), nietolerancja (podrz.), nietolerancyjność (podrz.), egocentryzm (podrz.), egotyzm (podrz.), narcyzm (podrz.), samouwielbienie (podrz.), brak uczciwości (podrz.), nieuczciwość (podrz.), nadużywanie (podrz.), nieumiarkowanie (podrz.), rozpusta (pot.) (podrz.), snobizm (podrz.), snobowanie się (podrz.)
NIEDOSKONAŁOŚĆ
skaza, wada, błąd, defekt, ułomność, przypadłość, przywara, słabostka, ujemna strona, śmiesznostka, (książk.) narów

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEDOSKONAŁOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x