Synonimy do słowa NIEGODZIWOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEGODZIWOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEGODZIWOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEGODZIWOŚĆ
to inaczej:

łajdactwo, podłośćNIEGODZIWOŚĆ
to inaczej:

bezeceństwo (przestarz.), cios poniżej pasa, draństwo (pot.), dziadostwo, łajdactwo, łotrostwo (nadużyw.), nikczemność, podłość, szubrawstwo (przestarz.), świństwo, zberezeństwo (przestarz.), zbrodniaNIEGODZIWOŚĆ
to inaczej:

bezprawie, niesprawiedliwość, samowolaNIEGODZIWOŚĆ
to inaczej:

bezeceństwo, dziadostwo, nikczemność, zberezeństwo, cios poniżej pasa, łajdactwo, łotrostwo, samowola, bezprawie, świństwo, zbrodnia, szubrawstwo, draństwo, podłośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIEGODZIWOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niegodziwość?", są:

1. Niegodziwość to inaczej łajdactwo, podłość.
2. Niegodziwość to inaczej bezeceństwo (przestarz.), cios poniżej pasa, draństwo (pot.), dziadostwo, łajdactwo, łotrostwo (nadużyw.), nikczemność, podłość, szubrawstwo (przestarz.), świństwo, zberezeństwo (przestarz.), zbrodnia.
3. Niegodziwość to inaczej bezprawie, niesprawiedliwość, samowola.
4. Niegodziwość to inaczej bezeceństwo, dziadostwo, nikczemność, zberezeństwo, cios poniżej pasa, łajdactwo, łotrostwo, samowola, bezprawie, świństwo, zbrodnia, szubrawstwo, draństwo, podłość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa NIEGODZIWOŚĆ

NIEGODZIWOŚĆ
łajdactwo, podłość
NIEGODZIWOŚĆ
bezeceństwo (przestarz.), cios poniżej pasa, draństwo (pot.), dziadostwo, łajdactwo, łotrostwo (nadużyw.), nikczemność, podłość, szubrawstwo (przestarz.), świństwo, zberezeństwo (przestarz.), zbrodnia
NIEGODZIWOŚĆ
bezprawie, niesprawiedliwość, samowola
NIEGODZIWOŚĆ
bezeceństwo, dziadostwo, nikczemność, zberezeństwo, cios poniżej pasa, łajdactwo, łotrostwo, samowola, bezprawie, świństwo, zbrodnia, szubrawstwo, draństwo, podłość

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEGODZIWOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x