Synonimy do słowa NIENAWIŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIENAWIŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIENAWIŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIENAWIŚĆ
to inaczej:

niechęć, niesmak, odium (książk.), odraza, wstrętNIENAWIŚĆ
to inaczej:

niechęć, wrogość, zawiść, zazdrość, awersja (podrz.), pragnienie zemsty (podrz.), resentyment (podrz.), miłość (antonim)NIENAWIŚĆ
to inaczej:

niechęć, wrogość, antypatia, awersja, (książk.) odium, odraza, wstręt, animozja, zwalczanie się, zawiść, zazdrośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIENAWIŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nienawiść?", są:

1. Nienawiść to inaczej niechęć, niesmak, odium (książk.), odraza, wstręt.
2. Nienawiść to inaczej niechęć, wrogość, zawiść, zazdrość, awersja (podrz.), pragnienie zemsty (podrz.), resentyment (podrz.), miłość (antonim).
3. Nienawiść to inaczej niechęć, wrogość, antypatia, awersja, (książk.) odium, odraza, wstręt, animozja, zwalczanie się, zawiść, zazdrość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa NIENAWIŚĆ

NIENAWIŚĆ
niechęć, niesmak, odium (książk.), odraza, wstręt
NIENAWIŚĆ
niechęć, wrogość, zawiść, zazdrość, awersja (podrz.), pragnienie zemsty (podrz.), resentyment (podrz.), miłość (antonim)
NIENAWIŚĆ
niechęć, wrogość, antypatia, awersja, (książk.) odium, odraza, wstręt, animozja, zwalczanie się, zawiść, zazdrość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NIENAWIŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIENAWIŚĆ

Quantcast