Synonimy do słowa NIEPOPRAWNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEPOPRAWNOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEPOPRAWNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEPOPRAWNOŚĆ
to inaczej:

aberracja, anomalia, nieprawidłowość, odchylenie, defekt (podrz.), niedociągnięcie (podrz.), skaza (podrz.), uszkodzenie (podrz.), wada (podrz.), bagno (podrz.), degeneracja (podrz.), degrengolada (podrz.), demoralizacja (podrz.), deprawacja (podrz.), rozpasanie (podrz.), rozwiązłość (podrz.), rozwydrzenie (pot.) (podrz.), zepsucie (podrz.), dewiacja (podrz.), zaburzenie (podrz.), zakłócenie (podrz.), degeneracja (podrz.), demoralizacja (podrz.), perwersja (podrz.), przewrotność (podrz.), spaczenie (podrz.), wynaturzenie (podrz.), wyradzanie się (podrz.), zboczenie (pot.) (podrz.), zwyrodnienie (podrz.)NIEPOPRAWNOŚĆ
to inaczej:

anomalia, nieprawidłowość, błąd, aberracja, odchyleniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

NIEPOPRAWNOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niepoprawność?", są:

1. Niepoprawność to inaczej aberracja, anomalia, nieprawidłowość, odchylenie, defekt (podrz.), niedociągnięcie (podrz.), skaza (podrz.), uszkodzenie (podrz.), wada (podrz.), bagno (podrz.), degeneracja (podrz.), degrengolada (podrz.), demoralizacja (podrz.), deprawacja (podrz.), rozpasanie (podrz.), rozwiązłość (podrz.), rozwydrzenie (pot.) (podrz.), zepsucie (podrz.), dewiacja (podrz.), zaburzenie (podrz.), zakłócenie (podrz.), degeneracja (podrz.), demoralizacja (podrz.), perwersja (podrz.), przewrotność (podrz.), spaczenie (podrz.), wynaturzenie (podrz.), wyradzanie się (podrz.), zboczenie (pot.) (podrz.), zwyrodnienie (podrz.).
2. Niepoprawność to inaczej anomalia, nieprawidłowość, błąd, aberracja, odchylenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIEPOPRAWNOŚĆ

NIEPOPRAWNOŚĆ
aberracja, anomalia, nieprawidłowość, odchylenie, defekt (podrz.), niedociągnięcie (podrz.), skaza (podrz.), uszkodzenie (podrz.), wada (podrz.), bagno (podrz.), degeneracja (podrz.), degrengolada (podrz.), demoralizacja (podrz.), deprawacja (podrz.), rozpasanie (podrz.), rozwiązłość (podrz.), rozwydrzenie (pot.) (podrz.), zepsucie (podrz.), dewiacja (podrz.), zaburzenie (podrz.), zakłócenie (podrz.), degeneracja (podrz.), demoralizacja (podrz.), perwersja (podrz.), przewrotność (podrz.), spaczenie (podrz.), wynaturzenie (podrz.), wyradzanie się (podrz.), zboczenie (pot.) (podrz.), zwyrodnienie (podrz.)
NIEPOPRAWNOŚĆ
anomalia, nieprawidłowość, błąd, aberracja, odchylenie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEPOPRAWNOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x