Synonimy do słowa NIESZCZĘŚCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIESZCZĘŚCIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIESZCZĘŚCIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

bieda, smutek, strapienie, troska, udręka, utrapienie, zgryz, zgryzota, zmartwienieNIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

dramat, katastrofa, klęska, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.)NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

krzywda, niesprawiedliwośćNIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

bieda, bolączka, dramat, katastrofa, klęska, krzywda, nędza, niedola, niesprawiedliwość, wypadek, strapienie, tragedia, udręka, utrapienie, zgryzota, zguba, zły los, zmartwieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

NA NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

na pohybel (przestarz.), na utratę, na zatracenie, na zgubęNA NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

niefortunnie, nieszczęśliwie, pechowoNA NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

niestetyNA NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

na domiar złegoNA NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

nieszczęśliwie, pechowo, na dodatek, niefortunnie, z przykrością stwierdzamPRZYNOSZĄCY NIESZCZĘŚCIE
to inaczej:

fatalny, feralny, niefortunny, niepomyślny, nieszczęsny, nieszczęśliwy, nieudany, pechowySzukaj synonimów do słowa

NIESZCZĘŚCIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa nieszczęście?", są:

1. Nieszczęście to inaczej bieda, smutek, strapienie, troska, udręka, utrapienie, zgryz, zgryzota, zmartwienie.
2. Nieszczęście to inaczej dramat, katastrofa, klęska, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.).
3. Nieszczęście to inaczej krzywda, niesprawiedliwość.
4. Nieszczęście to inaczej bieda, bolączka, dramat, katastrofa, klęska, krzywda, nędza, niedola, niesprawiedliwość, wypadek, strapienie, tragedia, udręka, utrapienie, zgryzota, zguba, zły los, zmartwienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa NIESZCZĘŚCIE

NIESZCZĘŚCIE
bieda, smutek, strapienie, troska, udręka, utrapienie, zgryz, zgryzota, zmartwienie
NIESZCZĘŚCIE
dramat, katastrofa, klęska, nieszczęśliwy wypadek, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.)
NIESZCZĘŚCIE
krzywda, niesprawiedliwość
NIESZCZĘŚCIE
bieda, bolączka, dramat, katastrofa, klęska, krzywda, nędza, niedola, niesprawiedliwość, wypadek, strapienie, tragedia, udręka, utrapienie, zgryzota, zguba, zły los, zmartwienie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIESZCZĘŚCIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x