Synonimy do słowa NIEZALEŻNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEZALEŻNIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEZALEŻNIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEZALEŻNIE
to inaczej:

bez względu, obojętnieNIEZALEŻNIE
to inaczej:

nie zważając naPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do NIEZALEŻNIE.

NIEZALEŻNIE OD
to inaczej:

abstrahując od, nie licząc, nie mówiąc o, nie zważając na, oprócz, pomijając, poza, prócz, wyjąwszy, z wyjątkiemNIEZALEŻNIE OD
to inaczej:

bez względu naSzukaj synonimów do słowa

NIEZALEŻNIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niezależnie?", są:

1. Niezależnie to inaczej bez względu, obojętnie.
2. Niezależnie to inaczej nie zważając na.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIEZALEŻNIE

NIEZALEŻNIE
bez względu, obojętnie
NIEZALEŻNIE
nie zważając na

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NIEZALEŻNIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEZALEŻNIE

x