Synonimy do słowa NIEZGRABNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEZGRABNOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEZGRABNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEZGRABNOŚĆ
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)NIEZGRABNOŚĆ
to inaczej:

nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

NIEZGRABNOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niezgrabność?", są:

1. Niezgrabność to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Niezgrabność to inaczej nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa NIEZGRABNOŚĆ

NIEZGRABNOŚĆ
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
NIEZGRABNOŚĆ
nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEZGRABNOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x