Synonimy do słowa NIEZRĘCZNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: NIEZRĘCZNOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa NIEZRĘCZNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NIEZRĘCZNOŚĆ
to inaczej:

byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)NIEZRĘCZNOŚĆ
to inaczej:

niezgrabnośćNIEZRĘCZNOŚĆ
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

NIEZRĘCZNOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa niezręczność?", są:

1. Niezręczność to inaczej byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.).
2. Niezręczność to inaczej niezgrabność.
3. Niezręczność to inaczej niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa NIEZRĘCZNOŚĆ

NIEZRĘCZNOŚĆ
byk (pot.), faux pas, gafa, nietakt, niezgrabność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)
NIEZRĘCZNOŚĆ
niezgrabność
NIEZRĘCZNOŚĆ
niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, (książk.) faux pas, gafa, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plama

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: NIEZRĘCZNOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x