Synonimy do słowa OŚMIESZYĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OŚMIESZYĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OŚMIESZYĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OŚMIESZYĆ
to inaczej:

onieśmielić, speszyć, zbić z pantałyku, zdetonować (przestarz.)OŚMIESZYĆ
to inaczej:

skompromitowaćOŚMIESZYĆ
to inaczej:

wyśmiaćOŚMIESZYĆ
to inaczej:

(książk.) zdetonować, wyśmiać, onieśmielić, speszyć, skompromitować, zbić z pantałykuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OŚMIESZYĆ.

OŚMIESZYĆ SIĘ
to inaczej:

wyjść na durnia, zbłaźnić sięSzukaj synonimów do słowa

OŚMIESZYĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ośmieszyć?", są:

1. Ośmieszyć to inaczej onieśmielić, speszyć, zbić z pantałyku, zdetonować (przestarz.).
2. Ośmieszyć to inaczej skompromitować.
3. Ośmieszyć to inaczej wyśmiać.
4. Ośmieszyć to inaczej (książk.) zdetonować, wyśmiać, onieśmielić, speszyć, skompromitować, zbić z pantałyku.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa OŚMIESZYĆ

OŚMIESZYĆ
onieśmielić, speszyć, zbić z pantałyku, zdetonować (przestarz.)
OŚMIESZYĆ
skompromitować
OŚMIESZYĆ
wyśmiać
OŚMIESZYĆ
(książk.) zdetonować, wyśmiać, onieśmielić, speszyć, skompromitować, zbić z pantałyku

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OŚMIESZYĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OŚMIESZYĆ

Quantcast