Synonimy do słowa OŚWIECENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OŚWIECENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OŚWIECENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OŚWIECENIE
to inaczej:

iluminacja, rozjaśnienieOŚWIECENIE
to inaczej:

wiek oświecenia, czas (nadrz.), epoka (nadrz.), era (nadrz.), okres (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do OŚWIECENIE.

Szukaj synonimów do słowa

OŚWIECENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oświecenie?", są:

1. Oświecenie to inaczej iluminacja, rozjaśnienie.
2. Oświecenie to inaczej wiek oświecenia, czas (nadrz.), epoka (nadrz.), era (nadrz.), okres (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OŚWIECENIE

OŚWIECENIE
iluminacja, rozjaśnienie
OŚWIECENIE
wiek oświecenia, czas (nadrz.), epoka (nadrz.), era (nadrz.), okres (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OŚWIECENIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OŚWIECENIE

Quantcast