Synonimy do słowa OŻYWCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OŻYWCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OŻYWCZY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OŻYWCZY
to inaczej:

budzący natchnienie, dodający otuchy, inspirujący, podnoszący na duchuOŻYWCZY
to inaczej:

orzeźwiający, rześki, świeżyOŻYWCZY
to inaczej:

budzący natchnienie, świeży, dodający otuchy, rześki, inspirujący, sugestywny, podnoszący na duchu, orzeźwiającyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do OŻYWCZY.

Szukaj synonimów do słowa

OŻYWCZY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ożywczy?", są:

1. Ożywczy to inaczej budzący natchnienie, dodający otuchy, inspirujący, podnoszący na duchu.
2. Ożywczy to inaczej orzeźwiający, rześki, świeży.
3. Ożywczy to inaczej budzący natchnienie, świeży, dodający otuchy, rześki, inspirujący, sugestywny, podnoszący na duchu, orzeźwiający.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OŻYWCZY

OŻYWCZY
budzący natchnienie, dodający otuchy, inspirujący, podnoszący na duchu
OŻYWCZY
orzeźwiający, rześki, świeży
OŻYWCZY
budzący natchnienie, świeży, dodający otuchy, rześki, inspirujący, sugestywny, podnoszący na duchu, orzeźwiający

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OŻYWCZY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OŻYWCZY

Quantcast