Synonimy do słowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
to inaczej:

obciążenia, obciążenie (specjalist.), zadłużeniaODPOWIEDZIALNOŚĆ
to inaczej:

obligacja, ślubowanie, zaangażowanie, zobowiązanieODPOWIEDZIALNOŚĆ
to inaczej:

ślubowanie, zobowiązanieODPOWIEDZIALNOŚĆ
to inaczej:

konsekwencjePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa odpowiedzialność?", są:

1. Odpowiedzialność to inaczej obciążenia, obciążenie (specjalist.), zadłużenia.
2. Odpowiedzialność to inaczej obligacja, ślubowanie, zaangażowanie, zobowiązanie.
3. Odpowiedzialność to inaczej ślubowanie, zobowiązanie.
4. Odpowiedzialność to inaczej konsekwencje.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
obciążenia, obciążenie (specjalist.), zadłużenia
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
obligacja, ślubowanie, zaangażowanie, zobowiązanie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ślubowanie, zobowiązanie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
konsekwencje

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Quantcast